هیچ موردی جهت نمایش وجود ندارد
مشاهده لیست مقایسه

زعفران خراسان

18 مهر 1399

خلاصه

زعفران زعفران یکی از گیاهان داروئی درجهان که دربسیاری از داروها استفاده شده مهد تولید زعفران جهان که95درصد آن درایران که تقریبا" 90درصد تولید زعفران درخراسان که ازاین مقدار 85درصد تولیدزعفران درخراسان جنوبی درشهرستان سرایان میباشد.اراضی کشاورزی این شهر محصول اصلی آن زعفران بوده وحدود95درصد مردم این شهرستان کشاورز و زعفرانکارمیباشند امادرگذشته نام زعفران به نام قائنات که منطقه ای از خراسان را قائنات مینامیدند به این نام شهرت یافته است اما درسخنان قبلی گفته شد مهدتولید و مرکز اصلی زعفران شهرستان سرایان میباشد.

زعفران
زعفران یکی از گیاهان داروئی درجهان که دربسیاری از داروها استفاده شده مهد تولید زعفران جهان که95درصد آن درایران که تقریبا" 90درصد تولید زعفران درخراسان که ازاین مقدار 85درصد تولیدزعفران درخراسان جنوبی درشهرستان سرایان میباشد.اراضی کشاورزی این شهر محصول اصلی آن زعفران بوده وحدود95درصد مردم این شهرستان کشاورز و زعفرانکارمیباشند امادرگذشته نام زعفران به نام قائنات که منطقه ای از خراسان را قائنات مینامیدند به این نام شهرت یافته است اما درسخنان قبلی گفته شد مهدتولید و مرکز اصلی زعفران شهرستان سرایان میباشد.

مقالات مرتبط
ارسال نظر
5/5 0 0 0